Gaśnice śniegowe

GAŚNICA ŚNIEGOWAPODZIAŁDZIAŁANIEBUDOWAINSTRUKCJA STOSOWANIAZASTOSOWAMNIEZASADY BEZPIECZEŃSTWASERWISKONSERWACJAOCENA

Oferta sklepu Fireshop.pl nie ogranicza się do dystrybucji gaśnic pianowych i gaśnic proszkowych, będących najpowszechniej wykorzystywanymi urządzeniami gaśniczymi. Przy wielu rodzajach zagrożeń pożarowych sprawdzą się gaśnice śniegowe. Dokładne informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Gaśnice śniegowe – budowa i zastosowanie

Gaśnice śniegowe są przeznaczone do gaszenia pożarów kategorii B, a zastosowanym środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla (budowa).  Są szczególnie przydatne do gaszenia substancji płynnych jak paliwa, farby, chemikalia (zastosowanie), a ponadto do gaszenia urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Gaszenie polega na zmniejszaniu temperatury źródła ognia oraz na odcięciu dopływu powietrza (działanie). Skuteczność gaśnicza badana jest w jednostce certyfikującej (w Polsce CNBOP), w zakresie normy PN-EN3. Producent określa w zleceniu zakres badania. Wybiera kategorię gaszenia oraz wartość testu gaśniczego określonego w normie (szczegóły w opisie normy PN-EN3). Środek gaśniczy, czyli dwutlenek węgla jest bezpieczny dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. Nie powoduje zanieczyszczenia w miejscu gaszenia. Nie powoduje trwałych uszkodzeń z wyjątkiem kilku przypadków. Może uszkodzić układy elektroniczne, a w pomieszczeniu zamkniętym może spowodować utratę przytomności. Uszkodzenie zaworu i wzrost temperatury otoczenia może być bardzo niebezpieczne (zasady bezpieczeństwa) W Polsce badania takie wykonuje Państwowy Zakład Higieny, wydając Atest PZH. Serwis gaśnicy jest prosty i nie wymaga rozkręcania gaśnic, poza badaniem dozorowym zbiornika (serwis).

Zobacz GS-5x GZWM Zobacz GS-5x KZWM

 

 

Gaśnice śniegowe – gaśnice gaszące za pomocą śniegu wytworzonego z rozprężonego dwutlenku węgla w kontakcie z wilgocią w powietrzu (działanie). Gaśnice śniegowe można podzielić ze względu na wielkość środka gaśniczego na gaśnice 2 kg i 5 kg. Różnice między tymi samymi modelami gaśnic różnych producentów są minimalne i nie mają większego wpływu na użytkowanie. Natomiast nie którzy producenci dodatkowo produkują modele gaśnic 5kg przeznaczone do gaszenia urządzeń energetycznych pod wysokim napięciem elektrycznym. Czynnikiem napędowym i środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. W gaśnicy śniegowej dwutlenek węgla uwalnia się w formie gazowej i w kontakcie z powietrzem zamienia się w śnieg. Ponieważ temperatura wylotu gazu jest bliska 0oC, gaszenie urządzeń zawierających układy elektroniczne może być ryzykowne z powodu ryzyka szoku termicznego i w rezultacie uszkodzenia układu scalonego. Dlatego Została wyprodukowana inna wersja z temperaturą wylotu powyżej 5oC. Jest to Urządzenie gaśnicze UGS-2x lub inaczej GSE-2x (zobacz urządzenia gaśnicze śniegowe). Gaśnice o pojemnościach pośrednich nie występują z powodu ograniczeń w normie na gaśnice PN-EN3. Spotykane w terenie gaśnice śniegowe 1,5 i 6kg nie spełniają warunków normy i zostały wycofane z użytku (serwis). Gaśnicą można gasić urządzenia elektryczne będące pod napięciem elektrycznym do 1000V. Dodatkowe symbole to oznaczenia producentów sugerujące dodatkowe właściwość np. „E” energetyczna – do gaszenia urządzeń energetycznych pod wysokim napięciem. Czasami litera „W” może oznaczać, że gaśnica jest z wieszakiem w komplecie. Litery „B”, „S”, „K”, „G” mogą oznaczać skrót od nazwy producenta. Wszystkie gaśnice śniegowe produkowane są bez stopy osłonowej z tworzywa. Ma to znaczenie kiedy gaśnica nie jest wieszana na ścianie tylko stoi na podłodze (zasady bezpieczeństwa). Specjalny wieszak do parkowania stabilizuje gaśnicę na podłodze (serwis).

Gaśnice śniegowe typu „X” uruchamia się poprzez zerwanie zabezpieczenia, wyjęcie zawleczki i wciśnięcie dźwigni górnej zaworu. Gaśnica działa natychmiast po wciśnięciu dźwigni. Postępować zgodnie z instrukcją na gaśnicy w 2 polu opisowym. W tym czasie dwutlenek węgla uwalnia się ze zbiornika w fazie płynnej poprzez rurkę syfonową do zaworu, z zaworu do węża wylotowego, przez dyszę rozprężną do tuby prądownicy, powodując powstanie chmury gazu i śniegu na wylocie z prądownicy (budowa). Śnieg powstaje z rozprężonego dwutlenku węgla w kontakcie z wilgocią w powietrzu, która zostaje zamrożona i wygląda jak śnieg. W trakcie akcji strumień można regulować lub zatrzymać dźwignią zaworu. Co można gasić? Obecnie produkuje się gaśnice śniegowe gaszące kategorie B. Można również gasić kategorię C, czyli gazy, poprzez zdmuchnięcie ognia siłą strumienia z gaśnicy. Napis w 3 polu etykiety informuje, że tą gaśnicą można gasić urządzenia będące pod napięciem elektrycznym do 1000V. Sposób uruchomienia jest prosty, aczkolwiek samo gaszenie może być niebezpieczne dla człowieka. Dlatego koniecznie zainstaluj instrukcję uruchomienia i gaszenia gaśnicą śniegową. Ułatwi to również szkolenie osób, pracowników, którzy mają obowiązek podjęcia próby gaszenia. Brak instrukcji obarcza winą pracodawcę za nieudaną próbę uruchomienia i gaszenia gaśnicą. Zobacz wzór instrukcji … Ostrożnie przy stosowaniu w pomieszczeniach zamkniętych (zasady bezpieczeństwa). Ostrożnie przy stosowaniu w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia elektroniczne np.. komputery, monitory, telefony, serwery, sterowniki itp. Śniegowy środek gaśniczy może uszkodzić układy elektroniczne. Spowodowane awarie mogą zatrzymać proces produkcyjny lub działanie np. łączności, firmy, banku. Zobacz instrukcję bezpieczeństwa gaszenia gaśnicą. Czytaj poniżej zasady bezpieczeństwa.

Gaśnice śniegowe zbudowane są ze zbiornika wysokociśnieniowego 190 lub 250 bar, zaworu z bezpiecznikiem, środka gaśniczego jednocześnie będącego czynnikiem napędowym, prądownicy złożonej z węża wylotowego i prądownicy (dyszy). Zbiornik ma pojemność 2 lub 5 kg. Informacja o pojemności, wadze brutto, netto, dacie produkcji, producencie, dacie ważności legalizacji, oznaczenie CE i nr dozoranta, są wybite numeratorem na górnej części zbiornika prze szyjką. Zbiorniki te mają ważną legalizację zwykle na 10 lat od daty produkcji. Po tym okresie poddawane są badaniu pełnemu pod nadzorem Dozory Technicznego (legalizacja zbiornika). Badanie takie może przedłużyć ważność legalizacji zbiornika na kolejne 5 lub 10 lat. Żywotność zbiornika zależy od utraty wagi zbiornika w wyniku korozji lub uszkodzeń mechanicznych powłoki czy gwintu szyjki zbiornika. Ze względu na dużą wagę zbiornika i samej gaśnicy oraz smukłą sylwetkę zaleca się mocowanie gaśnicy do stojak, wieszak lub szafki z powodu bezpieczeństwa użytkowania (zasady bezpieczeństwa). Gaśnice posiadają wąż o długości ok 60-70 cm zakończony prądownicą zawierającą dyszę do sterowania powstania chmury śniegowej. Zawór szybkootwieralny z gwintem stożkowym i zaworem bezpieczeństwa (serwis) dostosowanym do granicznego ciśnienia zbiornika gaśnicy, uruchamia działanie gaśnicy, reguluje podawanie strumienia i zamyka strumień przerywając działanie. Siłę strumienia reguluje nacisk na dźwigni zaworu. Takie rozwiązanie pozwala na ponowne gaszenie po upływie pewnego czasu o ile jest wystarczająca ilość środka gaśniczego. Gaśnice tego typu nie posiadają manometru kontrolnego do sprawdzenia poziomu ciśnienia. Kontrolę pomiaru ilości CO2 dokonuje się poprzez zważenie gaśnicy z dwutlenkiem węgla, po wymontowaniu prądownicy (serwis). Konstrukcja gaśnicy decydują o skuteczności gaśniczej gaśnicy. Skuteczność gaśnicza badana jest w jednostce certyfikującej (w Polsce CNBOP). Zakres badania określany jest przez normę PN-EN3 i zlecenie producenta gaśnicy. Poza skutecznością gaśniczą wykonuje się badanie bezpieczeństwa środka gaśniczego, zwykle wykonywany przez Państwowy Zakład Higieny (zasady bezpieczeństwa). W związku z tym, że stosowanie gaśnicy jest powszechne w obiektach publicznych, należy zwrócić uwagę na zalecenia związane z ochroną zdrowia przy stosowaniu danego środka gaśniczego. Gaśnice muszą spełniać wymagania Normy Europejskiej PN-EN-3.

Aby ugasić ogień: podjedź do gaśnicy, zdejmij z uchwytu, stojak itp, Podejdź w okolice ognia od strony zawietrznej na odległość ok 2-4 m, wyciągnij zawleczkę, zbliż się do ognia na bezpieczną odległość nie mniej niż 1m. Trzymając za prądownicę węża i zawór gaśnicy, uruchom gaśnicę naciskając dźwignię zaworu i rozpocznij akcję gaszenia, kierując strumień gaśniczy w stronę źródła ognia. W miarę możliwości zorganizuj gaszenie dwoma lub więcej gaśnicami jednocześnie lub dodatkowe gaszenie z hydrantu. Pozostaw część środka gaśniczego na dogaszanie. Nie pozostawiaj pogorzeliska bez nadzoru do czasu przyjazdu straży pożarnej. Po zakończeniu akcji gaśnicę poddać czynnościom serwisowym i powtórnie napełnić, aby zapewnić gotowość do użycia. Wprowadzając gaśnicę do stosowania w ochronie obiektu pamiętaj o przeszkoleniu pracowników i zapewnieniu dostępu do instrukcji gaszenia tą właśnie gaśnicą. W instrukcji powinno być określone: jak uruchamiać gaśnicę, jak gasić, jak postępować oraz czynności zabronione. Zobacz wzór instrukcji. Po zapoznaniu z instrukcją zadbaj o potwierdzenie przeszkolenia podpisem pracownika na kserokopii instrukcji, tak aby udokumentować ten fakt w aktach.

Konstrukcja gaśnicy pozwala na stosowanie gaśnicy w różnych warunkach otoczenia. W szerokim zakresie stopnia zapylenia, wilgotności. Ze względu za uniwersalność i właściwości środka gaśniczego, gaśnice można stosować i przechowywać w temperaturach dodatnich i ujemnych od -30 do +60 oC. Co określono w 4 polu opisowym etykiety gaśnicy śniegowej. Gaśnice śniegowe stosowane są do gaszenia substancji płynnych typ „B”, paliw, substancji chemicznych, farb, chemikaliów. Można gasić urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000V lub więcej, o ile jest taki zapis w 3 polu opisowym etykiety gaśnicy (zobacz kategorie gaszenia pożarów A,B,C,F). Uwaga: przy zastosowaniu gaśnic śniegowych w małych pomieszczeniach może być niebezpieczne dla ludzi (zasady bezpieczeństwa). Zastosowanie do gaszenia bezpośrednio układów elektronicznych grozi uszkodzeniem urządzenia elektronicznego.

  • Po pierwsze nie szkodzić – gaśnica powinna być zamocowana w sposób umożliwiający szybki dostęp i uruchomienie w czasie nie dłuższym niż 6 sekund. Należy zwrócić uwagę na wieszak i mocowanie gaśnicy do ściany – czy umożliwia szybkie intuicyjne zdjęcie gaśnicy. Np. za mocne opaski gumowe z odwrotnym kierunkiem otwierania (wbrew intuicji), znacznie zwiększają ryzyko trudności ze zdjęciem gaśnicy. Szafki na gaśnice z zamkiem patentowym – kluczyk często ginie, a nawet jeśli jest to znacznie utrudnia to otwarcie szafki. Np. aby otworzyć szafkę należy zbić szybkę (nie wiadomo czym), włożyć palce do okienka (ze szkłem), wyjąć kluczyć (tak aby nie opuścić kluczka pomimo napierającego tłumu), włożyć do zamka kluczyk (np. pomimo ciemności), otworzyć szafkę i wyjąć gaśnicę. Gratulacje dla tego, kto zrobi to w czasie 6 sekund. Przeczytaj na jakiej wysokości montować gaśnice.
  • Nie wolno gasić człowieka kierując strumień na okolice twarzy lub nieosłoniętej skóry. Środek śniegowy ma niską temperaturę i oddziałuje na człowieka jak mróz w zimie. Gaz CO2 pomimo iż, nie powoduje chmury pyłowej, to powoduje chmurę śniegu lub mgły i może wpływać na utrudnione oddychanie z powodu wyparcia tlenu z powietrza. Uwaga: przy zastosowaniu gaśnic śniegowych w małych pomieszczeniach, może być niebezpieczne dla ludzi i powodować trudności z oddychaniem, chwilową utratę świadomości a nawet przytomności. Nie ma wpływu na oczy o ile strumień nie zostanie skierowany w okolice twarzy. Ponadto Państwowy Zakład Higieny określa parametry chemiczne, oddziaływanie na środowisko (parametry ekologiczne) i oddziaływanie na człowieka (w tym ochrony zdrowia). Zobacz przykładowy atest PZH.
  • Gaśnice umożliwiają bezpieczne gaszenie urządzeń elektrycznych będących pod napięciem do 1000V. W przypadku gaśnic śniegowych energetycznych oznaczonych literą „E” i specjalną etykietą, można gasić urządzenia energetyczne pod bardzo wysokim napięciem.
  • Ostrożnie przy stosowaniu w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia elektroniczne np.. komputery, monitory, telefony, serwery, sterowniki itp. Powstały z uwolnionego dwutlenku węgla środek gaśniczy ma temperaturę bliską 0 oC i może powodować szok termiczny na układy elektroniczne, niszcząc urządzenia natychmiast np.. komputery, monitory, telefony, serwery, sterowniki itp. Takie awarie mogą spowodować zatrzymanie procesu produkcyjnego lub działanie np. łączności, firmy, banku. W tym przypadku najbardziej odpowiednie są urządzenia gaśnicze śniegowe, gaśnice halonowe lub urządzenia gaśnicze halonowe. Czytaj „Niebezpieczne gaśnice”
  • Istnieje ryzyko gwałtownego rozprężenia gazu z ciśnie nia 190 lub 250 bar w przypadku ułamania zaworu. Taki przypadek może powodować bardzo duże zagrożenie. Zbiornik o wadze ok 18 kilogramów zaczyna zachowywać się jak rakieta czy pocisk niszcząc wszystko na swojej drodze. Dlatego bardzo ważne jest umocowanie gaśnicy do ściany lub stojaka w pozycji pionowej w sposób bezpieczny. Bardzo ważne jest przeszkolenie pracowników z obsługi i ostrzeżenie przed możliwym wypadkiem. Zobacz wzór instrukcji. Transport gaśnic wyłącznie w pozycji pionowej z odpowiednim zabezpieczeniem.
  • Gaśnice śniegowe są idealne przy gaszeniu dzieł sztuki, archiwów, zabytkowych lub cennych przedmiotów. Śniegowy środek gaśniczy jest neutralny i nie powoduje uszkodzeń. Zaraz po zastosowaniu znika w powietrzu. Gaśnice te idealnie nadają się do muzeum, obiektów sakralnych, itp. W niektórych przypadkach warto zaimpregnować wartościowe przedmioty preparatem ognioochronnym.

Obsługa serwisowa tej gaśnicy co 12 miesięcy przegląd techniczny i raz na 10 lub 5 lat legalizacja pod nadzorem Dozoru Technicznego. Czynności kontrolne polegają na ocenie zewnętrznej, kontroli wagi zbiornika ciśnieniowego z dwutlenkiem węgla, sprawdzenia wagi lub objętości środka gaśniczego, kompletność i oryginalność części składowych. Szczegółowe zasady serwisu wydaje producent gaśnicy dla swoich autoryzowanych serwisantów. O ile oceny te są pozytywne, a gaśnica nie ma więcej niż 5 lat (zobacz warunki UDT na zbiorniki gaśnic), można wstępnie stwierdzić, że gaśnica jest sprawna. Aby nie pozostawiać obiektu, budynku bez ochrony gaśnic, należy zostawić takie same gaśnice na czas sprawdzania lub wykonać czynności u klienta w specjalnie przygotowanym samochodzie. Niedostatek wiedzy fachowej osoby odpowiedzialnej za gaśnice w obiekcie (zobacz szkolenia p.poż.) powoduje, że wybiera się ofertę na serwis tańszą, a nawet najtańszą, niezależnie od oferowanych czynności serwisowych i wiarygodności tych działań. Warto zadbać o właściwy serwis pomimo nieznacznie większej ceny aby mieć pewność, co do sprawności sprzętu. Ile kosztuje serwis gaśnic śniegowych? W Polsce stosuje się ceny od 0,50 do 15 zł za przegląd gaśnicy i około 18-25 zł legalizacja zbiornika. Remont gaśnicy i malowanie w zależności od zakresu prac. Najniższą cenę oferuje serwisant, który firmę ma w „teczce”, ale oprócz przeglądu za 50 gr, przy okazji wykona dodatkowy „remont wytypowanych gaśnic” za 30-70 zł za sztukę. Jak wybrać najtańszego wykonawcę – wystarczy policzyć. Polecam zsumować wszystkie roczne koszty serwisu gaśnic i obliczyć cenę utrzymania rocznego jednej gaśnicy. Przykładowy cennik serwisu – koszt roczny 1 gaśnicy. Jak w takim razie wybrać najlepszy zakład serwisowy? Sprawdź referencje, zobacz i oceń sprzęt serwisowy, zobacz czynności serwisowe, dokumentację, uprawnienia, autoryzację producenta i zwróć uwagę czy oferowana jest usługa na miejscu, czy gaśnice będą zabierane. Protokół przeglądu gaśnic powinien zawierać: nr ewidencyjny gaśnicy, typ, producenta, rok produkcji, rodzaj środka, datę ostatniej wymiany środka, datę wykonania przeglądu i termin następnego przeglądu. Zobacz przykładowy protokół przeglądu gaśnic. Wybierając solidnego wykonawcę serwisu, zapłacisz trochę więcej, niż za klepnięcie kontrolki, ale za to masz większą szansę na ugaszenie ognia w zarodku i uniknięcie strat materialnych. W konsekwencji zminimalizujesz odpowiedzialność za spalony majątek czy śmierć ludzi. Mam nadzieję, że dzięki tym poradom i rozsądkowi osoby zlecającej serwis, chociaż jeden człowiek zostanie ocalony. (Zobacz wzorcowy formularz zapytania o ofertę na serwis gaśnic).

Obowiązkowy serwis nie zawsze oznacza konserwacji gaśnicy. Czasami jest to odrębna usługa, która polega na wyczyszczeniu, odkurzeniu zbiornika, poprawieniu wieszaka itp. Ale jest coś o wiele ważniejszego. Poza zalecanym przeglądem sprawności minimum raz na 12 miesięcy, wskazane jest comiesięczne sprawdzenie czy gaśnica jest na swoim miejscu, czy waga gaśnicy nie zmniejszyła się. Przy okazji gaśnicę się odkurza i sprawdza wizualnie kompletność. Takie działanie zapewnia ciągłość zarządzania bezpieczeństwem pożarowym. Czynności te może wykonywać wyznaczony i przeszkolony pracownik (jakie uprawnienia powinna mieć osoba kompetentna do serwisu gaśnic). Taki standard obowiązuje np. w Stanach Zjednoczonych. Każda comiesięczna inspekcja zaznaczana jest na specjalnej karcie przywieszonej do gaśnicy. Czy to jest potrzebne? Pomimo spełnienia obowiązku przeglądu gaśnic raz w roku, nie należy zapominać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe obiektu i ludzi spoczywa nie na firmie serwisującej gaśnice, ale na właścicielu lub zarządcy obiektu. Odpowiedzialność ta trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Sprawdzenie gaśnic przez serwis, nie gwarantuje sprawności przez okres kolejnych 12 miesięcy. Potwierdza jedynie sprawność w czasie kontroli. O ile stały nadzór nad sprzętem nie jest objęty osobną umową, (wzór umowy na nadzór p.poż), nie można mieć pretensji do serwisanta, że gaśnica nie zadziała. Chyba że, właściciel gaśnicy będzie w stanie udowodnić niewłaściwie wykonany serwis gaśnicy. (Wzór umowy na serwis gaśnic). Nigdy nie mamy pewności, że np. po 2 miesiącach część gazu ulotni się lub ktoś wyciągnie zawleczkę i rozszczelni zbiornik. Skutki niesprawności gaśnicy, a nawet pożaru lub ofiar śmiertelnych obciążają właściciela lub zarządcę obiektu. (Orzeczony wyrok sądu 6 lat więzienia za zaniedbania w ochronie p.poż. – zginęły 24 osoby).

Gaśnice śniegowe są gaśnicami o uniwersalnym zastosowaniu, pomimo zalecanej tylko kategorii „B”. Wykazuje minimalne szkodliwe oddziaływania na człowieka i środowisko. Przeznaczone do gaszenia pożarów kategorii B. Idealne go gaszenia pożaru powierzchniowego i pionowego wskutek rozlania substancji palnej np. paliwa, oleje, smary farby itp. Raczej nie nadaje się do gaszenia ciał stałych strukturalnych o charakterze chłonnym np. drewno, płótna, słoma, gąbka itp. Bezpiecznie gaszą urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000V. Odporne na niskie temperatury do -30oC. Pozostawienie gaśnicy na mrozie nie grozi uszkodzeniem. Ze względu na małą awaryjność jest często stosowana w kopalniach. Stąd, nie zaleca się stosowanie ich w pojazdach ze względu na wagę gabaryty i niebezpieczeństwo urwania zaworu (zasady bezpieczeństwa). Spełnia wymogi przepisów przeciwpożarowych. Ale nie zwalnia z odpowiedzialności za spowodowane skutki, zniszczenia elektroniki czy uszkodzenia ciała. Istnieje ryzyko gwałtownego rozprężenia w przypadku ułamania zaworu, co może powodować bardzo duże zagrożenie.

888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl