Najczęstsze przyczyny pożarów

 

Niezależnie od zachowania wszelakiego rodzaju środków ostrożności pożary powstają. Zdarzają się one najczęściej tam, gdzie występują różnego rodzaju zaniedbania lub działania umyś1ne np.

 • nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym np. porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych;
 • palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch;
 • stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych;
 • palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych; nieostrożne obchodzenie się ze świecami itp.,
 • nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi np. stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości;
 • pranie odzieży w benzynie lub innym rozpuszczalniku;
 • rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo zapalnej;
 • niewłaściwe posługiwanie się substancjami pirotechnicznymi (sztuczne ognie),
 • nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych (np. spawanie) bez odpowiedniego zabezpieczenia, czy też prowadzenie prac remontowo – budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych,
 • wady urządzeń i instalacji elektrycznych, grzewczych itp. oraz ich nieprawidłowa eksploatacja np. nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna;
 • przeciążenie instalacji elektrycznej;
 • eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych;
 • eksploatacja punktów świet1nych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego;
 • samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń;
 • naprawa bezpieczników drutem;
 • stosowanie palnych osłon na punkty świet1ne;
 • pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzejnych takich jak grzałki, czajniki, grzejniki, że1azka itp.,
 • wady procesów oraz nie przestrzeganie reżimów technologicznych tj. niewłaściwy dobór urządzeń i instalacji;
 • niewłaściwe dozowanie cieczy łatwo zapalnej w urządzeniu;
 • nadmierne podgrzewanie pojemników z płynami łatwo zapalnymi;
 • pozostawienie bez dozoru pracujących urządzeń technologicznych;
 • przekraczanie reżimu technologicznego takiego jak temperatura, ciśnienie, dozowanie itp.;
 • nieszcze1ności aparatury i urządzeń powodujących wyciek cieczy;
 • samodzielne usuwanie automatyki sterowania i kontroli urządzenia,
 • nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych poprzez niewłaściwe składowanie materiałów i surowców mogących wchodzić z sobą w reakcje chemiczne, bądź też reagujących na ciepło, światło, wilgoć itp.;
 • przechowywanie materiałów palnych (cieczy) w nieszczelnych, bądź
 • podatnych na stłuczenia naczyniach,
 • samozapalenie się materiałów typu węgiel, siano, pasza, nawozy sztuczne,
 • wyładowania elektryczne (atmosferyczne – pioruny i elektryczności statycznej),
 • podpalenia wynikające najczęściej z zazdrości lub konkurencji;
 • chęci ukrycia nadużyć finansowych;
 • zatarcia śladów przestępstwa;
 • otrzymania zysku z tytułu odszkodowania;
 • czy też choroby psychicznej.
888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl